bewindvoering
bewindvoering

Wat houd bewindvoering in?

“Onder bewind staan” is een beschermingsmaatregel.
Ik als bewindvoerder dien jouw financiën en goederen te beschermen.
Het is een maatregel die zowel voor mensen met schulden kan worden aangevraagd maar juist ook voor mensen die geen schulden hebben maar door lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of voor langere tijd niet meer voor hun financiële belangen op kunnen komen.
De rechtbank controleert mij jaarlijks of ik het werk juist uitvoer.

Wat doet een bewindvoerder van Bogers Bewind?

Een bewindvoerder van Bogers Bewind brengt het leven van een cliënt administratief op orde.
Belangrijke taken zijn het beheer van inkomen en vermogen, het betalen van de vaste lasten en het leefgeld.
Naast het voeren van de administratie worden de belastingzaken geregeld, verzekeringen afgesloten, eventuele schulden opgelost en inkomenstoeslagen aangevraagd.
Over het geheel legt de bewindvoerder verantwoording af aan de cliënt en aan de kantonrechter.

Wat kost een bewindvoerder?

De bewindvoering wordt betaald door degene die de bewindvoering nodig heeft.
De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld en wordt gepubliceerd in de staatscourant.
Als een cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij leeft van een uitkering, kan door de bewindvoerder bij de gemeente bijzondere bijstand aangevraagd worden om de kosten voor bewindvoering geheel of gedeeltelijk terug te krijgen.

Hoe gaat de aanvraag van bewindvoering in zijn werk?

Vragen en antwoorden over bewindvoering.

Kan de bewindvoerder aankopen ongedaan maken?

Ja, een bewindvoerder kan consumentenkopen terugdraaien als de verkopende partij wist of had kunnen weten van het bewind. Dat kan bijvoorbeeld doordat een cliënt staat geregistreerd in het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR) of wanneer de verkopende partij geïnformeerd is over het bewind. Cliënten met schulden komen automatisch in het CCBR. Cliënten zonder schulden maar met een verhoogd risico op schulden of financieel misbruik, kunnen op verzoek worden geregistreerd.

Wat gebeurt er met het bewind bij overlijden?

Het bewind eindigt bij overlijden. Dit gebeurt van rechtswege op de dag van overlijden. De kantonrechter heeft dan geen andere bemoeienis meer dan een laatste financiële verantwoording in ontvangst te nemen, de zogenaamde eindrekening en verantwoording. Het regelen van een uitvaart of de afwikkeling van de nalatenschap is geen bewindvoerderstaak. Daarom zien de bewindvoerders van Bogers Bewind het als één van hun taken om tijdens de bewindvoering de wensen van de cliënt met betrekking tot de laatste levensfase en de periode daarna in kaart te brengen. Uiteraard inclusief het financiële plaatje.

Kan bewindvoering ook samen met mentorschap of curatele?

Bewindvoering kan wel samen met mentorschap, maar niet met curatele. Bij Bogers Bewind worden bewindvoering en mentorschap altijd gescheiden in twee personen. Het gaat namelijk om taken en verantwoordelijkheden die erg divers zijn. Een bewindvoerder is vooral financieel-juridisch onderlegd, terwijl een mentor vooral psychosociaal onderlegd is. Door de grote verschillen zijn wij overtuigd dat het beter is om beide functies door twee specialisten te laten uitvoeren. Dit gebeurt uiteraard in goed onderling overleg.