Werkwijze Bewindvoering

Intake

Nadat u of een organisatie zoals een gemeenten, instelling zich heeft aangemeld zullen wij van Bogers Bewind een afspraak inplannen bij ons op kantoor of bij u thuis.
In dit vrijblijvende gesprek bespreken we uw situatie en zullen wij samen kijken wat de mogelijkheden zijn om tot een samenwerking te komen.
Daarna vullen we dan samen de intake formulieren in, wanneer dit voor u en zowel ons er een goed gevoel en vertrouwen is.

Verzoekschrift indienen bij de rechtbank

Na ons intakegesprek gaan we het verzoekschrift samen met het plan van aanpak, bereidheidsverklaring en indien van toepassing een akkoord verklaring indienen bij de rechtbank.
Nadat de rechtbank de stukken heeft ontvangen, zal de Rechtbank alle stukken bekijken en oordelen of het beschermingsbewind gegrond is.

Beschikking

De rechter beoordeelt het verzoek en kan aan de hand van haar bevindingen de verzoeker en de bewindvoerder uitnodigen om het verzoek mondeling toe te lichten. Indien de rechter toestemt geeft zij een beschikking af en komt u officieel bij Bogers Bewind in beschermingsbewind. Vanaf dat moment gaat Bogers Bewind uw financiële zaken behartigen.

Inventarisatie en Budgetplan

Het bescherming bewind is uitgesproken door de Rechtbank en u staat nu bij Bogers Bewind onder beschermingsbewind.
In deze fase gaan we uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden in kaart brengen en maken hier een overzichtelijk Budgetplan.
U krijgt een leefgeld rekening waarop een afgesproken bedrag wordt gestort voor levensonderhoud.
De verwerking van post en betalingen wordt nu uitgevoerd door Bogers Bewind.
U krijgt een inlogcode in ons systeem zodat u kan meekijken in uw eigen financiële administratie, u kunt daarin uw inkomsten, uitgaven, eventuele schulden en betalingen zien die zijn gedaan.
Jaarlijks legt Bogers Bewind verantwoording af aan de Rechtbank over uw situatie, de Rechtbank controleert of Bogers Bewind zijn werkzaamheden goed heeft verricht.

Eventuele schulden

U staat onder bewind en heeft schulden, wat wij van Bogers Bewind dan doen is alle schuldeisers aanschrijven die via u bekend zijn gemaakt en maken een overzicht van het totale schuldenlast.
Wanneer Bogers Bewind alle schulden in kaart heeft zullen wij overgaan tot het aanvragen van een MSNP (minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) of een WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen), deze vragen wij aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
Wanneer u in een van de trajecten gaat en het goed heeft doorlopen bent u na 1,5 jaar schuldenvrij.

Beëindiging van het beschermingsbewind

Beschermingsbewind wordt door de rechtbank uit gesproken voor de duur van 5 jaar (indien er schulden zijn) in deze periode moet u financieel stabiel zijn en uw schulden moeten afgelost zijn.
Beëindiging kan in onderling overleg met een schriftelijk verzoek aan de kantonrechter.
De kantonrechter beslist dan of het beschermingsbewind wordt opgeheven.
Eventuele andere redenen voor Bogers Bewind om het bewind te beëindigen zijn:

 • iemand kan zijn/haar belangen weer zelf behartigen

 • beschermingsbewind wordt vervangen door curatele

 • Agressie/fraude/criminaliteit/niet nakomen van de Samenwerkingsovereenkomst en/of Plan van Aanpak

 • Einde van de periode, die door de rechter is bepaald (geen verzoek aan kantonrechter)

 • Overlijden

Vergoeding bewindvoerder

De beloning die de bewindvoerder toekomt voor de uitvoering van de werkzaamheden is vastgesteld door het Ministerie van Justitie of Veiligheid en geldt voor alle professionele bewindvoerders.
Bij het in rekening brengen van deze beloning zal Bogers Bewind beoordelen of u deze kosten zelf dient te voldoen, of dat hiervoor Bijzondere Bijstand via de gemeente aangevraagd zal worden.
Bij twijfel zal Bijzondere Bijstand bij de gemeente van inschrijving aangevraagd worden.

Privacy

De gegevens van u worden opgenomen in de cliëntenregistratie van Bogers Bewind. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. Dit betekent dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens worden alleen door de bewindvoerder gebruikt en verstrekt aan derden, indien dit in het belang van u is of indien dit voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden als bewindvoerder.

Rekening en verantwoording

Jaarlijks en aan het einde van de onderbewindstelling wordt door de bewindvoerder Rekening en Verantwoording afgelegd aan de bevoegde kantonrechter.
In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald, waarin de Rekening en Verantwoording moet worden ingeleverd.
U zal een afschrift ontvangen van de Rekening en Verantwoording ter controle.

Bereikbaarheid Bogers Bewind

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur.
U kunt ook contact opnemen via whatsapp waar wij op bereikbaar zijn van 10:00 tot 14:00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, we zullen uw berichten zo spoedig als mogelijk beantwoorden of binnen 48 uur.
Ook kunt u ons per email benaderen deze worden bekeken en binnen 48 uur beantwoord.

Vakantie en feestdagen (alle officiële feestdagen zijn wij niet bereikbaar) worden tijdig met u gecommuniceerd, wat onze bereikbaarheid is en/ of er wordt een waarnemer ingeschakeld die al uw vragen kan beantwoorden.

Continuïteit

Hiervoor heeft Bogers Bewind een waarnemingsovereenkomst gesloten met Mevr. D. Oelen van Inviso Bewind.
U van Bogers Bewind wordt tijdig op de hoogte gebracht van de waarneming, bereikbaarheid en verwachte tijdsduur van de waarneming.
Zodra de bewindvoerder van Bogers Bewind weer beschikbaar is, wordt ook dit medegedeeld aan u en eindigt de waarneming door de vervangend bewindvoerder.

Gedragsregels

 1. Indien de bewindvoerder zich door cliënt bedreigd voelt, fysiek dan wel verbaal, wordt dit gemeld bij de rechtbank en vraagt de bewindvoerder ontslag aan.

 2. Er dient sprake te zijn van wederzijds respect. Schreeuwen en schelden worden niet getolereerd.

 3. Wanneer cliënt zich misdraagt tijdens een persoonlijk gesprek, kan er een time-out worden opgelegd. Dit houdt in dat cliënt een bepaalde tijd geen telefonisch contact mag opnemen. Alleen post en e- mails mogen nog worden verzonden.

 4. Niet nakomen afspraken:

  *Wanneer cliënt 3 keer niet op een gemaakte afspraak verschijnt, zonder tijdige afmelding, zal worden bepaald of voortzetting nog zinvol is en zal de rechtbank hierover geïnformeerd worden.

  *Wanneer afspraken, over het bijvoorbeeld aanleveren van stukken niet worden nagekomen. zal bepaald worden of voortzetting nog zinvol is en zal de rechtbank hierover geïnformeerd worden.

  *Wanneer het beschermingsbewind door het vertellen van onwaarheden in gevaar komt, zal bepaald worden of voortzetting nog zinvol is en zal de rechtbank hierover geïnformeerd worden.

  *Als cliënt gelden achterhoud wordt dit indien nodig verrekend met het leefgeld.

Klachtenprocedure

Indien er klachten of bezwaren zijn tegen de bewindvoerder dient in eerst instantie gehandeld te worden volgens de door Bogers Bewind ter beschikking gestelde Klachtenprocedure.